sci
hub

to open science
Zhao, Qing; Huang, Weiwei; Luo, Zhiqiang; Liu, Luojia; Lu, Yong; Li, Yixin; Li, Lin; Hu, Jinyan; Ma, Hua; Chen, Jun . (2018). High-capacity aqueous zinc batteries using sustainable quinone electrodes. Science Advances, 4(3), eaao1761–. doi:10.1126/sciadv.aao1761 
10.1126/sciadv.aao1761