sci
hub

to open science
Dong, Jiahao; Liu, Yuping; Xu, Qian; Wang, Yinlong; Wang, Sihui . (2019). Surface parametric instability of star-shaped oscillating liquid drops. Physics of Fluids, 31(8), 087104–. doi:10.1063/1.5112007 
10.1063/1.5112007