sci
hub

to open science
Dong-Xin Wang;Ying Yang;Xiao-Song Huang;Jia-Yu Tang;Xi Zhang;Hong-Xing Huang;Bin Zhou;Bo Liu;Hui-Qiong Xiao;Xiao-Hui Li;Ping Yang;Shu-Cheng Zou;Kun Liu;Xiao-Ye Wang;Xiao-Song Li;. (2021). Pramipexole attenuates neuronal injury in Parkinson's disease by targeting miR-96 to activate BNIP3-mediated mitophagy . Neurochemistry International, (), –. doi:10.1016/j.neuint.2021.104972 
10.1016/j.neuint.2021.104972