sci
hub

to open science
Wang, Huaiyuan; Zhu, Yixing; Hu, Ziyi; Zhang, Xiguang; Wu, Shiqi; Wang, Rui; Zhu, Yanji . (2016). A novel electrodeposition route for fabrication of the superhydrophobic surface with unique self-cleaning, mechanical abrasion and corrosion resistance properties. Chemical Engineering Journal, 303(), 37–47. doi:10.1016/j.cej.2016.05.133 
10.1016/j.cej.2016.05.133